Meidi Arisalwadi, S.Si., M.Si.

NIP. xxxxxxxxxxxxxx1015

Dosen

meidiarisalwadi@lecturer.itk.ac.id

S1 Fisika Universitas Mataram

S2 Ilmu Fisika Universitas Brawijaya